Rozdíl mezi přímým marketingem a obsahovým marketingem

Co je to Přímý Marketing??

Je to účelové ovlivňování zákazníků a je založeno na dvou základních procesech, kterými jsou:

 • 1) Ovlivňování psychiky jednotlivce a skupin prostřednictvím emocí
 • 2) Obsah a forma sdělení ovlivňující nevědomé i vědomé vzorce chování

Co je to Obsahový Marketing??

Je to uspokojení potřeby zákazníka, který již projevil vlastní vůli vyhledat, zpracovat problematiku, nebo koupit produkt/službu, k čemuž slouží tři procesy:

 • 1) Poskytnutí relevantních informací
 • 2) Poskytnutí praktického a funkčního řešení
 • 3) Poskytnutí služby nebo produktu

DIRECT MARKETING - definice

Ovlivňování psychiky jednotlivce a skupin prostřednictvím emocí k účelovému zvýšení nutnosti uspokojit potřebu, která doposud není prioritní a není projevem vlastní vůle.

Aby marketing fungoval, je potřebné, aby alespoň jeden ze členů marketingového týmu byl schopen posoudit a identifikovat, kterou emoci má vytvořený obsah a forma sdělení v potenciálním zákazníkovi nebo klientovi zasáhnout.

K tomu je nutné mít znalosti a zkušenosti z oblasti psychologie, která mapuje a především je schopna diagnostikovat určité vzorce chování populace a tím poskytuje nástroje pro jejich vědomé a účelové ovlivnění.

Vzorec chování jednotlivce může být podvědomý a vědomý. Marketing se snaží ovlivnit podvědomé vzorce chování tak, aby vědomým rozhodnutím zákazníka nebo klienta byla koupě, či využití nabízeného produktu, či služby.

Aby došlo k určitému stupni ovlivnění podvědomých vzorců chování zákazníka musí zároveň dojít ke ztotožnění se klienta s dotčeným obsahem a formou sdělení a to na základě vlastních priorit v hodnotovém žebříčku a to z důvodu uspokojení potřeb.

K identifikaci obecných potřeb každého jednotlivce lze použít tzv. Maslowovu pyramidu potřeb, která skýtá tyto oblasti seřazené dle priorit a hodnot:

 • 1) Základní tělesné a fyziologické potřeby
 • 2) Potřeba bezpečí a jistoty
 • 3) Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti
 • 4) Potřeba uznání, úcty
 • 5) Potřeba seberealizace

K identifikaci správné oblasti marketingu v souvislosti s poskytovanou službou nebo produktem, je potřebné začlenit / přiřadit dotčenou službu nebo produkt do některé z kategorií maslowovy pyramidy potřeb.

Příklady správné identifikace a přiřazení:
 • 1) Klient, který se rozhodl využít služeb marketingu, poskytuje produkt z oblasti dětské výživy. Správná identifikace oblasti zacílení marketingu tedy bude bod 2) Potřeba bezpečí a jistoty a to ve vztahu mezi Rodičem (zákazníkem) a Dítětem (spotřebitelem).
 • 2) Klient, který se rozhodl využít služeb marketingu, poskytuje produkt z oblasti módních doplňků určených pro solventní klientelu. Správná identifikace zacílení marketingu tedy bude bod 4) Potřeba uznání, úcty a to ve vztahu mezi Kupujícím ( Zákazníkem) a společností jako celku ( odrazu uznání , úcty )

Na základě identifikace produktu či služby s uspokojením potřeby, je následně nutné prostřednictvím sdělení, které marketing prostřednictvím svých nástrojů předestře, vyvolat v kupujícím (zákazníkovi) potřebnou emoci, která zákazníka účelově přesvědčí o nutnosti koupě dotčené služby nebo produktu, aby svou emoci prohloubil, či se emoce naopak zbavil.

Nástroje marketingu:

 • Text (Obsah, Forma, Tón sdělení)
 • Grafika (Negativní a Pozitivní obrazové sdělení)

V příkladovém modelu 1) mezi Prodávajícím - Kupujícím (Rodičem) - Spotřebitelem (Dítětem) je potřebné zacílit na emoce, které lze vyvodit z přímého vztahu mezi Dítětem a Rodičem, tedy například pocity

 • 1)zodpovědnosti,
 • 2)pocit bezpečí,
 • 3)pocit strachu,

Tyto příkladové charakteristiky a emoce lze vysledovat z objektivní společenské normy, která představuje obecnou zodpovědnost za život a zdraví dítěte a strachu o jeho zhoršení v případě neposkytnutí kvalitního nebo nejkvalitnějšího produktu, kterým má být právě produkt objednatele marketingu.

V příkladovém modelu 2) mezi Prodávajícím - Kupujícím je potřebné zacílit na emoce, které lze vyvodit z vedlejšího vztahu mezi Kupujícím a Okolním světem, případně mezi Kupujícím a vnitřní osobností Kupujícího, tedy například pocity

 • 1) Sebelásky ( úměrná: zdravé a opodstatněné sebevědomí, neúměrná: nadměrné riskování, nadměrné přeceňování )
 • 2) Sebeprezentace (egocentrismus , grandiozita, neverbální komunikace )

Tyto příkladové charakteristiky lze vysledovat z objektivních vzorců chování jednotlivců i skupin, kdy síla zasažení emoce prostřednictvím účelového marketingu, má za cíl vyvolat potřebu (nutnost) koupě dotčeného produktu, o kterém zákazník doposud vědomě neuvažuje, ale následně by uvažovat mohl.

CONTENT MARKETING - definice

Uspokojování potřeb, jejichž priorita byla stanovena zákazníkem z vlastní vůle, kdy emoce je až sekundárním důsledkem a vyplývá z dosažení, či nedosažení uspokojení definované potřeby. A může se tedy projevit negativně, či pozitivně.

Aby obsahový marketing fungoval, je nutné , aby alespoň jeden ze členů marketingového týmu byl schopen poskytnout uspokojení potřeby a to prostřednictvím praktického řešení situace, či relevantních informací z konkrétní problematiky.

Emoce, které obsahový marketing v zákazníkovi / návštěvníkovi vyvolal, lze definovat na základě postupů zákazníka, návštěvníka informačního zdroje nebo zdroje produktů a služeb, které objednatel obsahového marketingu poskytuje.

 • 1) Doba setrvání návštěvníka na konkrétní webové stránce, již se problematika, kterou návštěvník / zákazník hledat, věnuje.
 • 2) Přímý nákup služby / produktu o jejiž problematiku návštěvník / zákazník projevil zájem

Příklady správné identifikace a přiřazení:

1) Klient, který se rozhodl využít služeb obsahového marketingu, poskytuje službu Frézování komínů. Správná identifikace zacílení obsahové marketingu tedy bude

 • a) Proces provedení
 • b) Srovnání špatného a dobrého provedení
 • c) Postup při objednávaní služby u poskytovatele

Na základě identifikace produktu či služby související s uspokojením potřeby, je následně nutné poskytnout sdělení, které obsahový marketing prostřednictvím svých nástrojů předestře, vyvolat v kupujícím (zákazníkovi) potřebnou emoci, která zákazníka utvrdí o relevantnosti, praktičnosti a užitečnosti sdělení poskytovatele služeb a podpoří tak vědomý úsudek zákazníka / návštěvníka o kompetentnosti poskytovatele služby, čímž dojde ke ztotožnění mezi vědomou potřebou zákazníka a poskytovanou službou objednatele obsahového marketingu.

Nástroje obsahového marketingu:

 • Text (Proces, užitečnost, praktičnost )
 • Data (Srovnání)
 • Předlohy (Postupy)

V příkladovém modelu 1) mezi Poskytovatelem služby - Kupujícím je potřebné zacílit na potřeby, které lze vyvodit z přímého vztahu mezi Poskytovanou službou a důsledky poskytované služby pro zákazníka, tedy například pocity

 • 1) opatrnosti,
 • 2) zvýšení kompetentnosti,
 • 3) zvýšení obecného přehledu,
 • 4) ochrana zdraví a majetku,

Tyto příkladové charakteristiky lze vysledovat ze subjektivní potřeby návštěvníka / zákazníka, který se již vědomě rozhodl dotčenou problematiku řešit a představují již definované vzorce chování dotčeného zákazníka a projevené vůle.

Zaujal vás obsahový marketing? Sjednejte si konzultaci.

Chci sjednat konzultaci.